Infektionssjukdomar inom hälso- och sjukvården

På ABENA vill vi samarbeta med vårdpersonal med målet att minska antalet infektionssjukdomar. Genom att dela kunskap och bästa praxis ökar medvetenheten om vanliga infektionssjukdomar och hur du undviker dem. På så sätt minimerar vi risken för kontaminering och förbättrar livskvaliteten för patienter, vårdpersonal och vårdgivare runt om i världen.

Vad är infektionssjukdomar?

En infektion innebär överföring av mikroorganismer. Infektionssjukdomar orsakas av organismer som bakterier, virus, svampar eller parasiter. De kan spridas från person till person, från djur till människa eller via förorenad mat. Mikroorganismer kan även spridas från infekterade människor eller djur via smittbärare som myggor eller fästingar.

När en organism kommer in i kroppen bekämpar de flesta friska människor det med sitt immunförsvar, medan andra blir infekterade av sjukdomen. De med nedsatt immunförsvar är därmed extra känsliga för infektioner.

Om någon blir smittad och sjuk beror bland annat också på mängden mikroorganismer och deras aggressivitet. Ju mer aggressiv mikroorganismen är, desto större är risken att bli sjuk.

Multidrogresistenta organismer

Inom hälso- och sjukvårdssektorn är multidrogresistenta organismer (MDRO) ett växande problem. Vad är antibiotikaresistens, varför är det ett problem och vad innebär det för dig som hälso- och sjukvårdspersonal?

Läs mer om MDRO.

Skabb

Det främsta symptomet på skabb är intensiv klåda, men ofta är även den känslomässiga bördan tung på grund av rädslan över att infektera andra och bara själva tanken på att ha parasiter.

Läs mer om skabb.

Att undvika infektionssjukdomar

En person med god hälsa och ett gott immunförsvar kan fortfarande bli smittad, men blir kanske inte sjuk eller får symptom av en smittsam sjukdom. Denna person kan dock fortfarande vara en smittbärare och överföra sjukdomen till en annan person. Det är därför särskilt viktigt att vara medveten om infektionsfaserna när det gäller att förebygga infektioner:


  • Inkubationstid avser tiden från det att en person smittas tills de börjar uppvisa symptom.
  • Smittsam fas avser den tid en person kan sprida vidare sjukdomen till andra. Ofta kan det vara så att personen inte har symptom, men ändå kan infektera andra. De kallas ibland för asymtomatiska smittbärare.
  • Klinisk fas avser den tidsperiod en person har symptom.

Förebygg infektioner med fyra tips från ABENA

Tillsammans kan vi se till att göra arbetsplatsen säkrare.

  1. Undvik korskontaminering: Låt aldrig något kontaminerat komma i kontakt med något rent.
  2. Rengör eller kassera:  Det som är kontaminerat måste antingen rengöras eller slängas.
  3. Säkerställ god hygien: Ha god personlig hygien och handhygien.
  4. Skydda dig själv: Använd rätt skyddskläder och rätt handskar på rätt sätt.

Läs mer om att förebygga infektionssjukdomar

Tillämpa god handhygien särskilt efter patientkontakt eller vid toalettbesök.
Läs igenom våra riktlinjer för god handhygien och ta reda på varför personlig hygien är avgörande för att förebygga infektioner.

Läs om handhygien.

Att förebygga infektioner börjar med rätt produkter och rutiner.

Läs mer om hur du kan förebygga infektioner.

Kontakta oss

Kunskap från våra egna experter

Vi vill hjälpa dig på bästa sätt. I vårt kunskapscenter kan du hitta fördjupade artiklar inom en mängd spännande ämnen.

Multidrogresistenta organismer (MDRO)

Ämnet antibiotikaresistens har fått allt större uppmärksamhet inom hälso- och sjukvårdsinrättningar och -organisationer de senaste åren. Antibiotikaresistens är även känt som multidrogresistenta organismer och är ett växande problem för hälso- och sjukvårdssektorn.

Läs mer

Personlig hygien

Personlig hygien är en stor del i arbetet med att förebygga infektioner och minska smitta inom vården. Men vad är egentligen personlig hygien och hur skapar du rutiner som fungerar i vardagen?

Läs mer

God handhygien förebygger smittspridning

God handhygien anses vara den enskilt viktigaste åtgärden för att minska smittspridning. 

Läs mer

Förebygg infektioner inom sjukvården

Varje år drabbas mer än 4 miljoner människor i Europa av vårdrelaterade infektioner (VRI). Dessa infektioner är kostsamma, förlänger sjukhusvistelser och ökar risken för komplikationer, funktionshinder och antibiotikaresistens. 

Läs mer