Multidrogresistenta organismer (MDRO)

Ämnet antibiotikaresistens har fått allt större uppmärksamhet inom hälso- och sjukvårdsinrättningar och -organisationer de senaste åren. Antibiotikaresistens är även känt som multidrogresistenta organismer och är ett växande problem för hälso- och sjukvårdssektorn.

På 1980-talet trodde man att infektionssjukdomar praktiskt taget hade försvunnit genom användning av antibiotika. 

Världshälsoorganisationen (WHO) hissat röd flagg när det gäller antibiotikaresistens. Men vad är antibiotikaresistens och vad orsakar det? Varför är det ett problem? Och vad betyder det för dig i ditt arbete? 

Vad är antibiotikaresistens?

Bakterier finns överallt omkring oss. Alla bär dem med sig, men du blir bara sjuk av några av dessa bakterier. Antibiotika ges ofta för att bota sjukdomar orsakade av bakterier. Bakterier kan dock bli resistenta mot antibiotika, vilket gör det svårt att bota och behandla infektionssjukdomar. Antibiotikaresistens har omfattande konsekvenser.

Vad är MDRO?

MDRO är multidrogresistenta organismer som är resistenta mot en eller flera grupper av antibiotika. De fyra vanligaste MDRO är: MRSA, ESBL, VRE och CPE. Av dessa är MRSA den mest kända.

Alla blir inte sjuka av MDRO-bakterier. Du kan också vara en bärare. Om du är en bärare kan du smitta andra. Om du blir sjuk eller inte beror bland annat på immunförsvaret och på mängden mikroorganismer. Ju fler och ju mer aggressiva mikroorganismer, desto större är risken att bli sjuk.

Dessutom påverkar immunförsvaret om någon blir sjuk eller inte. Efter en infektion kan du kanske bli av med de multiresistenta bakterierna, men detta beror på om det fortsatt finns direkt kontakt med källan och om det finns faktorer som ökar risken för bärarstatus (vilket är fallet med MRSA för sår och kroniska hudsjukdomar).

Hur blir bakterier resistenta?

Om antibiotika används i en miljö där endast ett fåtal bakterier är resistenta, dödas eller förhindras förökning av endast icke-resistenta bakterier. De resistenta bakterierna blir kvar och kan föröka sig, eftersom det är mindre konkurrens om t.ex. näringsämnen.

Bakterier kan också få resistenta gener. Resistenta gener kan överföras till antibiotikakänsliga bakterier där känsliga respektive resistenta bakterier förekommer sida vid sida. Till exempel kan resistenta gener från bakterier som vanligtvis inte orsakar infektioner hos människor överföras till bakterier som orsakar infektioner hos människor.

Varför utgör multidrogresistenta organismer ett problem?

Världshälsoorganisationen (WHO) presenterade i januari 2018 forskning om antibiotikaresistens, som visar höga nivåer av resistens mot ett antal allvarliga bakteriella infektioner. Resultaten gäller både hög- och låginkomstländer.

Några av världens vanligaste, och potentiellt farligaste, infektioner orsakade av bakterier verkar vara resistenta mot medicin.

Till exempel har 20 procent av personer med urinvägsinfektion en infektion vars bakterier är resistenta mot 7 av 8 antibiotikakurer. En till synes oskyldig infektion kan leda till många problem.

Sjukhuspatienter och vårdboende: mer i riskzonen för MDRO

Sjukhuspatienter och de som bor på vårdboende är mer utsatta för att drabbas av MDRO, eftersom de bor relativt nära varandra och ofta har ett nedsatt immunförsvar.

Dessutom har de ibland sämre personlig hygien, vilket gör att de löper större risk att bli sjuka. Ålder spelar också en roll: immunförsvarets funktion försämras med stigande ålder.

Handskar är ett viktigt verktyg för skydd inom hälso- och sjukvård, som finns i olika former och storlekar. Alla handskar är dock inte lämpliga att användas inom hälso- och sjukvården. Vilken handske ska du använda, och hur?

Valj rätt handske.

Konsekvenser av MDRO

Konsekvenser av MDRO för boende och patienter

I allmänhet är patienter och vårdboende med MDRO-infektioner sjuka längre, kräver mer vård och har högre risk för dödlighet.

Dessutom känner patienter obehag och känslan av att vara en börda eller vara ”märkta” när de är MDRO-positiva. När en infektion har upptäckts träder MDRO-rutiner och -protokoll i kraft. Sjukhuspatienter eller vårdboende som är MDRO-positiva vårdas isolerat och med personal som bär specifika skyddskläder. Ibland får de också ett klistermärke på dörren, så alla är medvetna om isoleringsfallet.

Konsekvenser av MDRO för vårdgivare och familj

Multidrogresistenta organismer (MDRO) har också konsekvenser för vårdpersonal och vårdgivare. Vårdgivare som är infekterade med MDRO får i allmänhet inte utföra kirurgiska ingrepp eller komma in på en avdelning med patienter eller boende under en viss tid. Detta kan ta mellan ett antal månader till ibland år, även om det varierar från situation till situation.

Det får inte bara konsekvenser för sysselsättningen, utan också för vårdgivarens familj och närmaste. Familjemedlemmar och vänner kan också smittas, särskilt när man tar hand om en patient eller älskad i en hemvårdssituation.

Förebygg spridning av MDRO

Vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal bör följa dessa råd för att begränsa spridningen av MDRO och antibiotikaresistens:

  • Begränsa användningen av antibiotika.
  • Desinficera alltid omgivningen.
  • Se till att patienterna får ett dagligt bad samt dagligt byte av sänglinnen.

Rekommenderas för skydd mot smittspridning

Personligt skydd:

Använd godkänt personligt skydd för att skydda patienten och vårdgivaren. Se till att du har rätt produkter till ditt förfogande – och att du vet hur du ska använda dem.

Läs mer om personligt skydd

Handskar:

Handskar är ett viktigt verktyg för skydd inom hälso- och sjukvård.

Läs mer om hansskar.

Var särskilt uppmärksam på handhygien:

Kolla in våra riktlinjer för god handhygien och ta reda på varför personlig hygien är avgörande vid förebyggande av infektioner. 

Läs mer om förebygg infektioner.
Låt oss vägleda dig

Kunskap från våra egna experter

Vi vill hjälpa dig på bästa sätt. I vårt kunskapscenter kan du hitta fördjupade artiklar inom en mängd spännande ämnen.

Infektionssjukdomar inom hälso- och sjukvården

På ABENA vill vi samarbeta med vårdpersonal med målet att minska antalet infektionssjukdomar. Genom att dela kunskap och bästa praxis ökar medvetenheten om vanliga infektionssjukdomar och hur du undviker dem. På så sätt minimerar vi risken för kontaminering och förbättrar livskvaliteten för patienter, vårdpersonal och vårdgivare runt om i världen.

Läs mer

Förebygg infektioner inom sjukvården

Varje år drabbas mer än 4 miljoner människor i Europa av vårdrelaterade infektioner (VRI). Dessa infektioner är kostsamma, förlänger sjukhusvistelser och ökar risken för komplikationer, funktionshinder och antibiotikaresistens. 

Läs mer

Förebygg skabb

Skabb är i allmänhet inte en allvarlig sjukdom, men det måste behandlas omgående.

Läs mer

Rätt handske för rätt ändamål

Med många olika typer av handskar på marknaden kan det vara en utmaning att välja rätt. Men det säkra, hållbara och hygieniska valet är att alltid se till att använda rätt handske för rätt uppgift.

Läs mer