Förebygg infektioner inom sjukvården

Varje år drabbas mer än 4 miljoner människor i Europa av vårdrelaterade infektioner (VRI). Dessa infektioner är kostsamma, förlänger sjukhusvistelser och ökar risken för komplikationer, funktionshinder och antibiotikaresistens. 

Infektioner inom sjukvården får stora konsekvenser för de drabbade patienterna och sjukvårdsinstitutionerna. Sjukvårdsrelaterade infektioner leder till onödigt lidande för miljontals patienter och deras familjer runt om i världen samtidigt som det ökar antibiotikaresistensen och leder till enorma ekonomiska förluster för sjukvården.

Abena hjälper till att förebygga spridning av infektioner genom att dela vår kunskap med vårdpersonalen. Vi hjälper till att vidta rätt åtgärder för att minska överföring av patogener och att använda rätt produkter. På så sätt minimeras risken för kontaminering.

Med mer än 37 000 dödsfall på grund av vårdrelaterade infektioner varje år, finns det mer än tillräckliga skäl att jobba hårt för att förebygga. ABENAs breda sortiment innehåller många produkter inom både hygien och personlig skyddsutrustning som underlättar arbetet.

Förebygg infektioner med 4 tips

Tillsammans kan vi se till att göra arbetsplatsen säkrare. 

  1. Undvik korskontaminering: Låt aldrig något kontaminerat komma i kontakt med något rent.
  2. Rengör eller kassera: Det som är kontaminerat måste antingen rengöras eller slängas.
  3. Säkerställ hygienen: Ha god personlig hygien och handhygien.
  4. Skydda dig själv: Använd rätt skyddskläder och rätt handskar på rätt sätt. 

Förhindra infektioner med riktlinjer och rutiner

Infektionsförebyggande är den aktiva processen för att förhindra spridning av infektioner och antimikrobiell resistens, även känd som kontroll av infektionssjukdomar. Infektionsförebyggande och noggrann hygien går hand i hand för att förhindra spridning av infektionssjukdomar.

ABENAs produktspecialister har daglig kontakt med hälsovårdsinstitutioner. De arbetar tillsammans med vårdpersonal, ger dem råd om hur man använder våra produkter och ger kunderna den bästa vården. När det gäller hygien inom hälso- och sjukvårdssektorn upplever de mycket som fungerar bra, men även en hel del saker som kan göras bättre.

Det kan vara små saker: som att bära fel handskar vid vårdinsatser eller att inte använda skyddskläder på ett korrekt sätt. Som ett resultat av det är risken större att överföra mikrober och därmed starta en infektion.

Genom att ha tydliga rutiner för personlig skyddsutrustning och hygien kan man drastiskt minska de vårdrelaterade infektionerna. 

Kontakta oss för vägledning

Kunskap från våra egna experter

Vi vill hjälpa dig på bästa sätt. I vårt kunskapscenter kan du hitta fördjupade artiklar inom en mängd spännande ämnen.

Multidrogresistenta organismer (MDRO)

Ämnet antibiotikaresistens har fått allt större uppmärksamhet inom hälso- och sjukvårdsinrättningar och -organisationer de senaste åren. Antibiotikaresistens är även känt som multidrogresistenta organismer och är ett växande problem för hälso- och sjukvårdssektorn.

Läs mer

Handhygien – tvätt och desinficering

Noggrann och regelbunden handtvätt är en av de viktigaste åtgärderna för att minska risken för smittspridning.

Läs mer

God handhygien förebygger smittspridning

God handhygien anses vara den enskilt viktigaste åtgärden för att minska smittspridning. 

Läs mer

Rätt handske för rätt ändamål

Med många olika typer av handskar på marknaden kan det vara en utmaning att välja rätt. Men det säkra, hållbara och hygieniska valet är att alltid se till att använda rätt handske för rätt uppgift.

Läs mer