Källsortering

Industrier, konsumenter och lagstiftare ställer allt högre krav på källsortering och hållbarhet. De miljömässiga och ekonomiska fördelarna med att optimera källsorteringen är stora.

Minimera avfallet och optimera återvinningen

Den dagliga avfallshanteringen innebär olika utmaningar för olika typer av industrier. En av de vanligaste utmaningarna för de flesta verksamheter är att material ska sorteras direkt vid avfallskällan.  

Smarta avfallslösningar

Vi hjälper kunder inom alla branscher med innovativa och testade lösningar för alla typer av avfall, oavsett om det biologiskt nedbrytbart, papper/kartong, metall, plast, konserver och flaskor, komposterbart eller något annat.

Låt oss vägleda dig

 

Visste du at...

 • EU uppskattar att det i Europa slängs 2,5 miljarder ton avfall varje år.
 • Några länder producerar mer avfall än andra. I genomsnitt uppstår 5 ton avfall per EU-invånare. 

Ett Europa utan avfall

Ny EU-lagstiftning för avfall ökar fokuset på förebyggandet och minimeringen av avfall i den cirkulära ekonomin. Sortering och återvinning spelar en nyckelroll.

 • Till 2025 ska vi återvinna 55% av kommunalt avfall, inklusive papper, glas, metall, biologiskt avfall och textiler samt 65% av förpackningsavfall.
 • Dessutom ska mängden avfall som läggs på deponi minskas till 10% eller mindre till år 2035. I Sverige deponeras idag mindre än en procent av det kommunala avfallet.

Framtida milstolpar ska nås genom att betona vikten av förebyggande arbete, återanvändning och återvinning samt att i större utsträckning börja se avfall som en resurs. Att minska mängderna avfall gynnar både miljön och ekonomin.

Genom att sortera och återvinna kan vi spara in stora mängder avfall, energi och koldioxidutsläpp som annars uppstår genom produktion och transport av nya produkter.

Börja se avfall som en resurs  

När vi börjar se avfall med nya ögon, kan vi istället se det som en värdefull resurs. Vi kan skicka mindre avfall till förbränning och minska vår användning av deponier.  

Hushålls- och trädgårdsavfall utgör en stor andel av det kommunala avfallet, men går att återvinna till energi eller biogödsel. Genom smart sortering, återvinning och återanvändning är det möjligt att begränsa användningen av nytt råmaterial. Tänker man på det här nya sättet blir oanvänt avfall en outnyttjad resurs och en potentiell förlust.  


Visste du at...

 • “T3 natural paper” är ett bra exempel på att tänka nytt kring avfall. Pappret är gjort av återvunna mjölkkartonger och andra förpackningar vilket ger pappret hög styrka och absorptionskapacitet. Det är ett fantastiskt exempel på hur optimal återvinning gör stora mängder förpackningar till en resurs istället för att det skickas till förbränning.
 • I vår danska produktion återvinner vi 95% av allt avfall. Avfallet består främst av folieinpackning från råvaror och överskott av textilier från vår tillverkning av barnblöjor och inkontinensprodukter. Avfallet samlas in och säljs till återvinningsföretag som bearbetar materialet i en livscykel från vagga till vagga så att det blir till nytt råmaterial. På det här sättet kan vi hantera avfallet på ett miljövänligt sätt som minskar exploateringen av naturresurser. Läs mer om ABENAs hållbarhetsarbete.

Så lyckas du med källsorteringen  

Kontakta våra experter på avfallshantering för råd och vägledning. De kan hjälpa dig att hitta rätt produkter eller komma med råd om hur ni bör planera er sortering för att uppnå störst effektivitet. 

Tips 1: Kontrollera lokala och regionala bestämmelser 

 • Olika kommuner, regioner och länder har olika lagar och traditioner när det kommer till sortering och återvinning. Kontrollera vilka möjligheter som finns i ditt verksamhetsområde, framförallt när det gäller sortering av plast, komposterbart och biologiskt nedbrytbart avfall. 

Tips 2: Vi har alla ett ansvar  

 • Se till att alla medarbetare är involverade och informerade om hur de ska sortera och återvinna på arbetsplatsen. Alla behöver förstå varför det är viktigt och att det är en laginsats. Att skapa tävlingar mellan olika team kan vara ett bra sätt att motivera medarbetarna att sortera mer.  

Tips 3: Gör sorteringen enkel och lättillgänglig 

 • Att sortera blir lättare med bra utrustning och korrekt information. Säkerställ att du har tillräckligt många insamlingskärl i rätt storlek och tänk till när det kommer till placeringen av kärlen.
 • Biologiskt nedbrytbart material står för en stor del av avfallet, men med en genomtänkt avfallshantering kan den negativa miljöpåverkan begränsas.  

Tips 4: Använd färgkodning och klistermärken  

 • Illustrera gärna hela återvinningskedjan från källa till insamlingsstation och slutdestination för att öka förståelsen för vikten av återvinning. Använd klistermärken på de specifika kärlen för att visa vilken typ av avfall som ska läggas i vilket kärl. 

Kontakta oss

Kunskap från våra egna experter

Vi vill hjälpa dig på bästa sätt. I vårt kunskapscenter kan du hitta fördjupade artiklar inom en mängd spännande ämnen.

Guide för avfallshantering

När du använder rätt avfallspåsar sparar du inte bara pengar, utan gör också ett ansvarsfullt och hållbart val.

Läs mer

Din väg till miljövänlig rengöring

Ett miljövänligt rengöringsalternativ skyddar dig, din omgivning och miljön från onödig exponering av giftiga ämnen.

Läs mer

Lokalvård – din guide till enkel och tidseffektiv städning

Ett hotell eller en restaurang kan jämföras med ett helt maskineri där varje kugge är lika viktig. Allt måste vara på topp för att gästerna ska bli nöjda. En viktig del i helhetsintrycket är städningen och huruvida rummen ger en fräsch känsla när gästen kliver innanför dörren på sitt hotellrum eller restaurangen.

Läs mer

Alternativ till plast

Egenskaper hos alternativa material. Med den pågående debatten om plast söker många konsumenter efter alternativa material. Men vilka alternativ finns det? Och vilka är för- och nackdelarna med de olika materialen? 

Läs mer